(woon)Visie Wûns 2012

Bouwsteen één: de (woon)Visie 2012

De toekomstscenario’s uit de (woon)Visie

Bij het opstellen van de (woon)Visie heeft de werkgroep in het voorjaar van 2012 als eerste stap een scenarioanalyse uitgevoerd. Dit resulteerde in de vier mogelijke verhalen voor de toekomst.

De vier verhalen schetsten in het kort het volgende beeld:

 • De Eurozone raakt vanaf 2013 in langdurige recessie.
 • Hogere energieprijzen, dalende internationale handel en omvallende bedrijven.
 • Bezuinigingen, grotere collectieve lastendruk en hogere overheidstekorten.
 • Verlaging van salarissen, uitkeringen en pensioenen.
 • Verlaging van de budgetten voor onderwijs en cultuur.
 • Stijging van de werkloosheid (ook bij de overheid).
 • Betaalbaarheid van de hypotheek komt bij velen in het geding.
 • Acute extra vraag naar sociale huurwoningen.

Naast het realistische gehalte van de overige punten heeft ook de verwachte extra vraag naar sociale huurwoningen niet in kracht ingeboet. Een eigen verhuurorganisatie in Wûns oprichten is een zinvolle gedachte.

Breed van opzet

De (woon)Visie kijkt breder dan alleen het toekomstige wonen. De totale leefbaarheid van het dorp vormt het uitgangspunt. Naast een woonprogramma omvat de (woon)­Visie ook onderwerpen als: de school, het dorpshuis, de kerk, de sport- en recreatievoorzieningen. En er is gekeken naar het onderhoud van het groen en de straten, de zorg algemeen en specifiek voor ouderen en de kinderopvang.

Nog steeds geldt dat een breed opgezet woonprogramma van koop en huur in de basis de toekomstige leefbaarheid van het dorp versterkt.

Twee samenhangende projecten

In de (woon)Visie worden twee samenhangende projecten onderscheiden:

 1. Twee koop- of huurwoningen op de beide bouwkavels van wooncorporatie Elkien.
 2. De huurwoningen in het dorp; het opzetten en realiseren van een eigen vastgoedverhuurorganisatie.

Voor beide projecten is een verkenning uitgevoerd.

Gelet op de eigen ontwikkelde scenario’s is gekozen voor twee huurwoningen op de beide bouwkavels.

Wensenpakket woningen

In de (woon)Visie is het volgende wensenpakket geformuleerd:

 1. Multifunctioneel
  Geschikt voor meerdere gebruikersgroepen (zowel jongeren als ouderen).
 2. Flexibel
  De indeling van de woning moet gemakkelijk veranderd of uitgebreid kunnen worden om te voldoen aan de vraag naar verschillende woonvormen.
 3. Aanpasbaar
  De indeling van de woning moet ook gemakkelijk veranderd of uitgebreid kunnen worden ten aanzien van de techniek. Hierbij valt te denken aan domotica of het eenvoudig, na een paar jaar van bewoning, kunnen toepassen van nieuwe duurzame technieken.
 4. Goedkoop
  Een lage initiële kostprijs voor de woningen, zoals een mogelijkheid tot het plaatsen van cascowoningen. Ook de totale woonlasten spelen bij dit uitgangspunt een rol. Zo kan een goede isolatie energiekosten besparen en het wonen goedkoper maken.
 5. Duurzaam
  Gelet op de materialen, het gebruik en de daaruit vloeiende maandelijkse woonlasten.
 6. Verplaatsbaar
  Een innovatie: een woning waarin een tijd is gewoond maar waar nu geen vraag meer naar is, wordt verplaatst naar een andere woonplaats. Dit maakt de financiering en de (door)verkoopmogelijkheden groter.
 7. Mooi
  Een mooie woning behoudt zijn waarde.

Het wensenpakket uit de (woon)­Visie vormt het uitgangspunt voor nieuw te realiseren woningen.

De (woon)Visie is daarmee een stevig fundament voor de volgende bouwsteen: de deskundigenbijeenkomst op 18 maart 2013 .

terug naar boven