Wat voor woningen?

Wat voor woningen hebben we voor ogen?

Bezinnen voordat we beginnen

Bouwlocatie "de eerste twee"

Een hoog ambitieniveau

Al in een vroeg stadium van het formuleren van de toekomstige woningwensen voor Wûns, besefte de werkgroep dat het dorp een hoog ambitieniveau nastreefde.

Wûns is een klein dorp. Uitbreiden met tientallen woningen is niet aan de orde. Met een klein aantal woningen moeten de woonwensen van jong tot oud (van starter tot oudere en zorgbehoevende) waargemaakt worden. Dat vraagt een andere manier van denken over woningbouw dan we tot nu toe gewend zijn.

Ook op andere plaatsen werd hierover al nagedacht

Daarom is, nog voordat de (woon)­Visie klaar was, gezocht naar een architect die deze ambities waar kan maken. TWA-architecten is gevestigd in Burdaard, een dorp in Noordoost-Fryslân. Deze regio wordt met vergelijkbare woonproblemen geconfronteerd als Wûns. Ook bij TWA-architecten leefde bij de eerste kennismaking al het besef dat de huidige tijd vraagt om een andere manier van bouwen en werd al volop nagedacht over de mogelijkheden.

De ambitie kan gerealiseerd worden

Eind 2013 zijn we een jaar verder, een jaar waarin veel onderzoek is gedaan . Al het onderzoek is echter niet voor niets geweest.

Met de nieuwe manier van bouwen die afgelopen jaar is ontwikkeld, kan het wensenpakket voor de woningen uit de (woon)Visie en daarmee de ambitie van de werkgroep gerealiseerd worden.

De eerste twee

Wooncorporatie Elkien verwacht op termijn 2.000 huurwoningen minder nodig te hebben en trekt zich daarom uit sommige dorpen, waaronder Wûns, terug.

Vlak voordat deze beslissing viel, was Elkien van plan om twee nieuwe huurwoningen te bouwen in Wûns. De twee woningen worden nu (als eerste stap) gebouwd door de coöperatieve vereniging Mienskip Wûns.

Het stopt niet bij twee woningen

Er zijn ook zes bestaande huurwoningen in de Wûns die Elkien wil afstoten. Vier daarvan zijn al heel oud. Het is nu al te voorzien dat deze woningen vervangen moeten worden. Daarom is bij de voorbereidingen niet alleen nagedacht over de beide nieuwbouwwoningen.

Dat vinden we overigens niet alleen terug in de bouwwijze, maar ook in de opzet van de nieuwe organisatie. Deze is breder dan alleen woningverhuur.

De coöperatie heeft straks een huishoudelijk reglement waarin aanvullende diensten en zorgtaken zijn opgenomen.

Hoe realiseren we het wensenpakket voor de woningen?

Invullen in samenhang

Het wensenpakket voor de woningen uit de (woon)Visie bevat zeven onderdelen. De zeven onderdelen worden niet één voor één, maar in samenhang met elkaar ingevuld.

Op deze bladzijde kijken we alleen naar de woningen gekeken. In drie presentaties van elk ongeveer twee minuten, ziet u de manier van bouwen, het uiterlijk en de wijze waarop de woningen kunnen worden ingedeeld.

Uiteraard is de prijs van belang

Uiteraard is ook de prijs van belang. Al heel vroeg echter, al tijdens het opstellen van de (woon)­Visie, benadrukten meerdere dorpsbewoners dat niet de bouwprijs het belangrijkste is, maar dat de totale woonlasten veel belangrijker zijn.

Een jaar later bevestigden de deskundigen dat "kijken naar het hele plaatje" op termijn inderdaad grote voordelen heeft.

terug naar boven