Bouwsteen: deskundigenbijeenkomst 18 maart 2013

Doel en rode draad

Bij de uitwerking van de (woon)Visie was de consultatie van een groep deskundigen de eerste stap. Deze vond plaats op 18 maart 2013.

Het doel van de deskundigenbijeenkomst was als volgt omschreven:

Verken gezamenlijk in brede zin (waarmee ook toepasbaar in andere dorpen en mogelijk wijken) met deskundigen en geïnteresseerden: de financiële, de juridisch organisatorische, de sociaal-maatschappelijke en de wet- en regelgevingtechnische kansen, -mogelijkheden, -(rand)voorwaarden en -indicatoren om te komen tot een (eigen) beheersorganisatie voor huurwoningen in Wûns.


De rode draad werd aan het einde van de bijeenkomst als volgt samengevat:

 • Algemeen:

  • De oplossing zit niet in bestaande modellen.
  • De oplossing zal ook niet van buitenaf komen.
  • Het dorp zal zelf initiatieven moeten ontplooien. De schaal van het dorp vormt hiervoor geen beperking en kan zelfs een voordeel bieden.

 • Organisatie en proces:

  • De organisatiekracht is bewezen aanwezig in Wûns.
  • De initiatieven moeten breed gedragen worden, maar wacht niet op een "kritische massa". Start het proces; mensen sluiten zich aan.
  • Voor de organisatievorm is de beste keuze een collectieve vorm, zonder iedereen te verplichten.
  • Deelname moet voortkomen uit een weloverwogen individueel belang om aan te sluiten bij het collectieve belang. Leefbaarheid en de waarde van de (eigen) woning(en) is de collectieve overkoepeling van alle individuele belangen.
  • Het collectief kan tevens de lokale werkgelegenheid versterken (dorpsschilder, dorpsconciërge).

 • Financiën:

  • Er zijn veel meer investeerders mogelijk dan slechts de bank.
  • Er zijn alternatieve financieringsvormen.
  • Een andere manier van bouwen, door te kijken naar de totale woonlasten en/of verplaatsbaar bouwen, kan de kosten in belangrijke mate verlagen.
  • Financiën gaan annex met draagvlak en draagvlak gaat annex met organisatie.
  • De inwoners van Wûns die deze middag aanwezig waren, waren bereid financieel te participeren, mits de risico's duidelijk zijn.

Conclusies en vervolg

De deskundigen gingen een stap verder dan in de (woon)Visie beschreven is, waarop geconcludeerd is dat het ambitieniveau een stap hoger kon.

Bij de verdere uitwerking zijn daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • De conclusie in de (woon)Visie handhaven dat huren in Wûns niet alleen nu, maar ook in de verdere toekomst perspectief heeft.
 • De gedachte van de brede opzet van de (woon)Visie extra nadruk geven in het vervolgproces.
 • Het proces tot realisatie direct starten. Geconstateerd is dat de organisatiekracht aanwezig is. Deze kiempotentie is volgens de deskundigen voldoende om tot de kritische massa voor succes te komen.
 • Een collectieve opzet van de toekomstige organisatie heeft de meeste kans van slagen. Er wordt een organisatie opgezet waarin alle inwoners van Wûns op de meest democratische manier kunnen meedoen, ondersteund door deskundige adviseurs.
 • De door de deskundigen aangedragen alternatieve financieringsmodellen in overleg met hen diepgaand onderzoeken.
 • De door de deskundigen gesuggereerde innovatieve manieren om te kijken naar bouwwijzen en bouwkosten meenemen in het verdere onderzoek.

Met het deskundigenadvies dat de oplossing niet zou zitten in bestaande modellen en ook niet van buitenaf zou komen was een "andere kijk" nodig.
De adviezen van de deskundigen en bovenstaande uitgangspunten werden daarom in het vervolgproces opgenomen .